Podatek leśny – osoby fizyczne i prawne

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

Sposoby dostarczenia dokumentów: 

Wizyta w urzędzie 

Listownie, 

drogą pocztową 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Wymagane dokumenty: 

Dla osób fizycznych - informacja o lasach wraz z załącznikami - sporządzona na formularzach według ustalonego wzoru złożona (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4). 

Dla osób prawnych - deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikiem, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, złożona w terminie do 15 stycznia roku podatkowego. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje i załącznik należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7) 

Opłaty

 Nie dotyczy. 

Termin i sposób realizacji 

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia informacji. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego). 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada - w przypadku osób fizycznych oraz do 15 każdego miesiąca w przypadku osób prawnych. 

Osoby fizyczne mogą wpłacać podatek rolny na rachunek Urzędu Gminy Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 (Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Lipiu), w kasie Urzędu Gminy Lipie, w placówce pocztowej lub u sołtysa. 

Osoby prawne mogą wpłacać podatek rolny tylko na rachunek Urzędu Gminy Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 (Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Lipiu) Więcej o zasadach płatności można przeczytać w zakładce: Numery kont 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Referat finansowy (podatki) Pok. nr 6 (parter) 

Tel. 34 318 80 32 wew. 43 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00