Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych na wniosek

Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych na wniosek (umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności)

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie 

Listownie, 

drogą pocztową 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Wymagane dokumenty:

 1.  Osoby fizyczne: 
  1. Pisemny wniosek strony 
  2. Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację materialną wnioskodawcy oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym za okres ostatnich 6 miesięcy, np. zaświadczenie o dochodach, odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy, decyzja o przyznaniu zasiłku, świadczeń socjalnych (oryginały do wglądu) 
  3. Oświadczenie do wniosku o przyznanie ulgi (załącznik nr 1) 
  4. W trakcie załatwiania sprawy organ podatkowy może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które to przemawiałyby za zastosowaniem wnioskowanej ulgi. 
  5. Klauzula RODO (załącznik nr 2) 
 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą 
  1. Pisemny wniosek strony 
  2. Kopie dokumentów potwierdzających sytuację materialną podatnika np. zaświadczenia o dochodach, deklaracje PIT, dokumenty potwierdzające sytuację finansową firmy (np.: bilans, rachunek zysków i strat, deklaracje CIT) 
  3. W trakcie załatwiania spraw organ podatkowy może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów 
  4. Jeżeli wniosek o ulgę dotyczy podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 
   1. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 
  5. Złożenia wypełnionego formularza, określonego jako załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis stosownie do treści art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (załącznik nr 3) 
  6. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy (załącznik nr 4,5,6): 
   1. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 
   2. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołóstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 
   3. Złożenia wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Załącznik do rozporządzenie RM z dnia 2 lutego 2016 roku) (załącznik nr 7)  

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat. 
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. 

  Nr rachunku bankowego: 

  Bank Spółdzielczy Krzepice o/Lipie 

  93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 

Termin załatwienia sprawy: 

W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ustawowym terminie strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy) 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Uchwała Rady Gminy Lipie w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez przedmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Referat finansowy (podatki) pok. nr 6 (parter) 

tel. 34 318 80 32 wew. 43 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00