Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub jego zmiany. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. 

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie 

Listownie, 

drogą pocztową 

Formularz elektroniczny 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Elektronicznie 

Wymagane dokumenty:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, którą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości lub zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, mających wpływ na wysokość opodatkowania. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy złożyć korektę informacji oraz okazać do wglądu oryginał aktu notarialnego (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4) 

Opłaty 

Nie dotyczy 

Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia informacji lub w ciągu 60 dni, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana i wymaga przeprowadzenia postępowania podatkowego. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Druki informacji oraz załączników w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 są dostępne poniżej (załączniki).

Osoby fizyczne mogą wpłacać podatek od nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 (Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Lipiu). Więcej o zasadach płatności można przeczytać w zakładce: Numery kont 

Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) lub jej korektę należy złożyć w terminie do 14 dni od momentu, gdy: 

  • nabyto nieruchomość (kupno, darowizna) 
  • nabyto prawo wieczystego użytkowania 
  • zakończono budowę budynku (np. domu, garażu, budynku gospodarczego) 
  • zakończono rozbudowę domu (np. dobudowano piętro)
  • zaczęto korzystać z domu przed jego wykończeniem
  • zajęto nieruchomość, aby prowadzić w niej działalność gospodarczą
  • zaprzestano wykonywania działalności gospodarczej
  • zbyto nieruchomość (np. sprzedaż, darowizna) 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie. 

Podstawa prawna 

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uchwała Rady Gminy Lipie 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Referat finansowy (podatki) pok. nr 6 (parter) 

tel. 34 318 80 32 wew. 43 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00