Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów 

Wizyta w urzędzie 

Listownie - drogą pocztową

Formularz elektroniczny 

Sposoby odbioru dokumentów 

osobiście 

pocztą 

elektronicznie 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego
 • potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie z kasy urzędu),
 • jeśli odpis dotyczy osoby z dalszej rodziny (która dla wnioskodawcy nie jest współmałżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem) lub osoby spoza rodziny – dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy, 
 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty lub paszport). 

Opłaty 

Wysokość opłaty skarbowej: 

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego wielojęzycznego – 22 zł 

Opłatę w wymaganej wysokości należy 

 • wnieść na konto gminy Lipie - nr rachunku: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 lub 
 • wpłacić w kasie Urzędu 

Termin i sposób realizacji 

Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Lipiu, nieprzeniesione do rejestru stanu cywilnego, wydaje się w terminie do 7 dni roboczych

Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC, przeniesione już do rejestru stanu cywilnego, wydaje się niezwłocznie

Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC, wydaje się w terminie do 10 dni roboczych

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego. 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Rejestr stanu cywilnego nie zawiera wszystkich sporządzonych od 1946 r. aktów stanu cywilnego.

Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia – odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju. 

Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek:

 •  osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)
 • zstępnego (dziecka, wnuka)
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego
 • opiekuna
 • sądu, prokuratora
 • organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. 

Komórka organizacyjna 

Urząd Stanu Cywilnego 

Budynek Urzędu Gminy Lipie 

pok. nr 23

tel.34 318 80 32 wew. 44 

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00