Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie
Listownie, drogą pocztową
Formularz elektroniczny (ePUAP)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście
Pocztą 
Elektronicznie (ePUAP)

Wymagane dokumenty

Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 1)

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób realizacji

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest płatna na podstawie złożonej deklaracji, bez wezwania organu podatkowego, w 6 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 lipca, 15 września, 15 listopada i 20 grudnia.

Dodatkowe informacje

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. sklepy, zakłady wytwórcze, placówki oświatowe, instytucje publiczne, ośrodki zdrowia, cmentarze, etc.) nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Należy jednak podkreślić, że właściciele/zarządcy tych nieruchomości mają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych we własnym zakresie. Po zawarciu umowy są oni zobowiązani do niezwłocznego przekazania kserokopii w/w umowy do Urzędu Gminy Lipie. 
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Lipie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji związanej ze śmiercią mieszkańca. W tym przypadku okres wsteczny wynosi do 6 miesięcy od daty śmierci.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Uchwała Rady Gminy Lipie w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipie