Organizacja opieki zdrowotnej

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie
Listownie, drogą pocztową
Formularz elektroniczny

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (złącznik nr 1) wraz z:
  • zaświadczeniem lekarskim,
  • fakturami, paragonami innymi dowodami wpłat, poświadczającymi poniesione koszty.

Termin i sposób realizacji

 • Zapomoga przyznawana jest raz w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby zapomoga może być przyznawana dwa razy w roku.
 • Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, wg kolejności ich składnia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do których zalicza się leczenie onkologiczne wnioski rozpatrywane są poza kolejnością.
 • Komisja zdrowia zbiera się raz na kwartał, a w uzasadnionych przypadkach częściej.

Dodatkowe informacje

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej. O jej wysokości decyduje Wójt Gminy Lipie, w granicach środków przeznaczonych na ten cel z puli środków finansowych zawartej w budżecie gminy na rok kalendarzowy, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, której nauczycielem jest wnioskodawca i opinii komisji powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o zapomogi.

Środki finansowane w ramach pomocy zdrowotnej obejmują całkowitą lub częściową refundację:

 • zakupu leków, 
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 
 • zakupu protez stawów, protez kończyn, 
 • zakupu aparatów słuchowych, 
 • kosztów opieki nad chorym nauczycielem w domu, 
 • kosztów leczenia specjalistycznego i przeprowadzonych badań lekarskich, 
 • kosztów leczenia sanatoryjnego nie refundowanych przez NFZ.
 • Wysokość jednorazowej zapomogi wynosi od 100,00 zł do 500,00 zł.

Opłaty

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • Uchwała Nr XLI/207/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie
Oświata
Pok. nr  10 (pierwsze piętro)
Tel. 34/318-80-32 wew. 56

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek/środa/czwartek 7:30 –15:30
wtorek 7:30 –17:00
piątek 7:30 –14:00 
 

Pliki do pobrania