Podatek od środków transportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie

Listownie, drogą pocztową 

Formularz elektroniczny 

Wymagane dokumenty

 •  Dla osób fizycznych i prawnych - deklarację na podatek od środków transportowych sporządzoną na formularzu według określonego wzoru (załącznik nr 1 i 2) należy złożyć w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • Skorygowane deklaracje - w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności 

Opłaty 

Nie dotyczy. 

Termin i sposób realizacji 

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji - bez wezwania organu podatkowego, w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Dodatkowe informacje, uwagi 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty. Powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na który została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: 
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata, 
  • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

Podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu. 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy. 

Podstawa prawna 

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • uchwała Rady Gminy Lipie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Referat finansowy (kasa) pok. nr 14 (pierwsze piętro) 

tel. 34 318 80 32 wew. 35 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00