Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (załącznik nr 1)

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. W przypadku udostępnienia kserokopii żądanych dokumentów lub konieczności przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku Wnioskodawca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentów.

Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten ulega przedłużeniu w sytuacji, gdy Wnioskodawca ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia Wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Wnioskodawcy. W przypadku nieudostępnienia informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku organ powiadamia Wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Miejsce składania wniosku

Urząd Gminy Lipie

Referat organizacyjny

Pok. nr 1 (parter)

Tel. 34 318 80 32 wew. 36

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Tryb odwoławczy

Przysługuje od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00