Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia.
 • Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa).

Opłaty

Opłata za zezwolenie:

 • 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa.
 • 5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłaty można wnieść w kasie Urzędu lub  na  rachunek Urzędu  Gminy Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.

Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku i którego lokalizacja została potwierdzona podczas oględzin punktu sprzedaży.

W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat finansowy (kasa)

pok. nr 14 (pierwsze piętro)

tel. 34 318 80 32 wew. 35

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00

Podstawa prawna