Wniosek o stypendium Wójta Gminy Lipie

Sposoby dostarczenia dokumentów: 

Wizyta w urzędzie 
Listownie, drogą pocztową 
Formularz elektroniczny 

Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lipie dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Lipie wraz z załącznikami do wniosku, tj.:
  • kserokopią świadectwa szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
  • kserokopią dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych dla poszczególnych osiągnięć, 
  • zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

Termin i sposób realizacji 

 • Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lipie dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Lipie należy złożyć w terminie od dnia 1 września do 30 września każdego roku kalendarzowego.
 • W celu dokonania oceny formalnej oraz zaopiniowania złożonych wniosków, Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia Komisję. Posiedzenie Komisji odbywać się będzie raz w roku, w terminie do 20 października. 
 • Stypendium wypłacone zostanie w formie gotówkowej podczas obchodów z okazji dnia 11 Listopada. 

Dodatkowe informacje 

Stypendium stanowi formę pomocy o charakterze motywacyjnym i skierowane jest do uczniów klas IV-VIII, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Lipie. 

Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowego świadczenie pieniężnego raz w roku za osiągnięcia zdobyte w poprzednim roku szkolnym niezależnie od sytuacji materialnej ucznia. 

Jednemu uczniowi za dany rok szkolny może być przyznane tylko jedno stypendium, tj. za najlepszy z osiągniętych wyników wskazanych w §2 lub §3 Uchwały Nr LXII/410/2023 Rady Gminy Lipie z dnia 20 kwietnia 2023 r. – przyznaje się wówczas jedno stypendium w najwyższej wysokości. 

Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: 

 • za wysokie wyniki w nauce: 
  • dla uczniów klas IV-VI którzy w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskali średnią ocen minimum 5,42 i wynosi 400,00 zł; 
  • dla uczniów klas VII-VIII którzy w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskali średnią ocen minimum 5,30 i wynosi 400,00 zł. 
 • za szczególne osiągnięcia naukowe: 
  • dla ucznia, który uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim i wynosi 900,00 zł, 
  • dla ucznia, który uzyskał tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty i wynosi 700,00 zł, 
  • dla ucznia, który uzyskał tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty i wynosi 600,00 zł, 
  • dla ucznia, który uzyskał tytuł finalisty lub laureata w ogólnopolskim konkursie na szczeblu wojewódzkim lub krajowym i wynosi 500,00 zł. 

W przypadku spełnienia jednocześnie co najmniej dwóch warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt a-d Uchwały Nr LXII/410/2023 Rady Gminy Lipie z dnia 20 kwietnia 2023 r., stypendium za wysokie wyniki w nauce przyznawane jest łącznie w wysokości 1.100,00 zł. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

 • złożenia go po terminie 30 września danego roku,
 • wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
 • nie usunięcia w terminie braków formalnych wniosku. 

Rozstrzygnięcia o przyznanie stypendium podejmuje Wójt Gminy Lipie w drodze zarządzenia.

Opłaty 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Uchwała Nr XLII/410/2023 Rady Gminy Lipie z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Lipie dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Lipie oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie jednostki samorządy terytorialnego, w tym formy i zakresu tej pomocy, a także trybu postępowania w tych sprawach. 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie
Dział oświaty Pok. nr 10 (pierwsze piętro) 
Tel. 34/318-80-32 wew. 56 

Godziny przyjmowania klientów: 

Poniedziałek/środa/czwartek 7:30 –15:30 
wtorek 7:30 –17:00 
piątek 7:30 –14:00

Pliki do pobrania
Wniosek o stypendium.pdf pdf,402.2 KB pobierz plik