Podatek rolny – osoby fizyczne i prawne

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

Sposoby dostarczenia dokumentów: 

Wizyta w urzędzie 

Listownie, 

drogą pocztową 

Formularz elektroniczny 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Wymagane dokumenty: 

Dla osób fizycznych - informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, którą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4). 

Dla osób prawnych - deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, którą należy złożyć (osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) w terminie do 15 stycznia w roku podatkowym. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian (załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7) 

Opłaty 

Nie dotyczy. 

Termin i sposób realizacji 

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia informacji. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego). 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych. 

Osoby fizyczne mogą wpłacać podatek rolny na rachunek Urzędu Gminy Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 (Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Lipiu), w kasie Urzędu Gminy Lipie, w placówce pocztowej lub u sołtysa. Osoby prawne mogą wpłacać podatek rolny tylko na rachunek Urzędu Gminy Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 (Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Lipiu) Więcej o zasadach płatności można przeczytać w zakładce: Numery kont 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie. 

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy. 
  • Uchwała Rady Gminy Lipie 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Referat finansowy (podatki) pok. nr 6 (parter) 

tel. 34 318 80 32 wew. 43

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00