Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście

Wymagane dokumenty

We wniosku o wpis do CEIDG należy podać takie informacje jak:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL (jeśli masz obywatelstwo polskie lub numer ten został ci nadany)
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON (jeśli zostały nadane)
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Termin i sposób realizacji

Organ ewidencyjny weryfikuje treść wniosku, przekształca go na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG następnego dnia roboczego od daty wpływu.

Opłaty

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne. 

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP. 

Jeżeli wniosek będzie składany w urzędzie gminy, tożsamość wnioskodawcy zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu tożsamości. Przed udaniem się do urzędu można jednak wypełnić wniosek on-line bez logowania i wydrukować go lub zapamiętać jego numer.  W ten sposób urzędnik szybciej odnajdzie wniosek w systemie i sprawdzi dane wnioskodawcy. 

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email, a gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych. 

Jeżeli wniosek będzie składany on-line można to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Przed pierwszym logowaniem trzeba założyć konto przechowujące podstawowe dane wnioskodawcy, co przyśpiesza proces obsługi. 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu gminy.
 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu gminy.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie gminy; pracownik urzędu przeniesie dane na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
 • Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

Na stronie www.firma.gov.pl  można znaleźć wszystkie potrzebne informacje oraz formularze potrzebne do zarejestrowania, dokonania zmiany we wpisie, zawieszenia i wznowienia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat finansowy (kasa)

pok. nr 14 (pierwsze piętro)

tel. 34 318 80 32 wew. 35

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00 

Podstawa prawna

 • Ustawa  Prawo przedsiębiorców.
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców,
 • Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.