Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie

Listownie, drogą pocztową

Formularz elektroniczny (ePUAP)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście

Pocztą

Elektronicznie (ePUAP)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 1)

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni

Opłaty

  • od wypisu: do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł,
  • od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł, jednak nie więcej niż 200zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lipie: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Możliwe jest wydanie osobnego wypisu, osobnego wyrysu lub wypisu i wyrysu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat Gospodarki i Infrastruktury,

pok. nr 3 (parter)

tel. 34 318 80 32 wew. 45 lub 46

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00