Co z oponami rolniczymi?

Zużyte opony naszych prywatnych samochodów osobowych możemy bezpłatnie oddawać w ramach organizowanych okresowo zbiórek. Pojawiają się jednak pytania, co zrobić ze zużytymi oponami rolniczymi. Odrębny sposób traktowania tych opon wynika z tego, że są one użytkowane w pojazdach wykorzystywanych do celów produkcyjnych, więc nie mogą być zaliczone do kategorii odpadów komunalnych. Odpady komunalne to wyłącznie te odpady, które powstają w gospodarstwach domowych. Nie należą więc do tej kategorii odpady powstające w gospodarstwach rolnych czy w wyniku działalności gospodarczej w firmach. Zagospodarowanie i utylizacja odpadów powstających w związku z dowolną produkcją należy do obowiązków tego, kto taką produkcję prowadzi. Nie jest dozwolone mieszanie i oddawanie odpadów związanych z produkcją razem z odpadami komunalnymi.
System gospodarowania odpadami komunalnymi, obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r., dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a więc nie dotyczy wszystkich rodzajów odpadów. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rolnictwa to obowiązek ich wytwórcy. To wytwórca takich odpadów musi we własnym zakresie przekazać je podmiotom, które posiadają zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie. Do odpadów komunalnych należą tylko opony od prywatnych samochodów osobowych. Gmina jest zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych. Ale nie organizuje zbiórek opon zdjętych maszyn rolniczych, gdyż te są odpadami pochodzącymi z rolnictwa, a nie odpadami komunalnymi. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może więc organizować zbiórek odpadów pochodzących z rolnictwa, które byłyby finansowane w ramach środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (jak to ma miejsce w przypadku zbiórki opon od samochodów osobowych).
Jak należy zatem postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, czyli na przykład z oponami do dużych maszyn czy ciągników rolniczych? W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można je przekazać informujemy, że zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Ponadto można je przekazać podmiotom, które zajmują się zbieraniem i utylizacją lub przerabianiem takich opon. Należy się liczyć z tym, że ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia w transporcie i utylizacji opony rolnicze odbierane są odpłatnie, a ich ewentualny transport zapewniany jest co najwyżej w sytuacji, gdy oddawana jest jednorazowo duża liczba takich opon. Najlepiej więc oddać opony rolnicze w punktach świadczących wymianę takich opon – przy ich wymianie czy zakupie (za dodatkową opłatą). Można też skontaktować się z punktami przyjmującymi odpady rolnicze w celu zapytania o szczegóły. Wykaz takich punktów w naszym regionie zawiera poniższa tabela.
 

Lp.  

Nazwa podmiotu 

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów  

 Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.KON-WIT Koziegłowy, ul. Częstochowska 7Azużyte opony696 023 333
2.Intereko sp. z o.o.Opole, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4zużyte opony, folia77 474 72 19

Nie należy rozważać pozbywania się opon rolniczych czy innych odpadów z produkcji rolnej lub działalności gospodarczej w sposób nielegalny, na przykład wywożąc je do lasu. Art. 162 Kodeksu wykroczeń określa m.in., że kto wyrzuca do lasu odpady lub inne nieczystości albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych. Jeśli ktoś te odpady ukrywa, np. zakopując czy zatapiając w lesie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych. Już nawet usiłowanie popełnienia tych wykroczeń oraz podżeganie do niech i pomocnictwo są karalne. Poza karami jest też konieczność przywrócenia zaśmieconego miejsca w lesie do stanu poprzedniego – czyli śmieci i tak nie uda się nielegalnie pozbyć, a dodatkowo będzie się ponosić odpowiedzialność z powodu wykroczenia. Ponieważ przez wiele lat fatalne przyzwyczajenie wywożenia śmieci do lasu, które praktykowano w dalszej przeszłości, nie zostało w pełni wykorzenione, dziś w wielu miejscach, gdzie takie odpady bywają podrzucane, jest zainstalowany ukryty monitoring. Należy się więc liczyć z tym, że nielegalny proceder zostanie wykryty, a kary za dopuszczanie się go zostaną nałożone.
Niezależnie od sankcji prawnych należy mieć też na uwadze interes społeczny, którym wszyscy winniśmy się kierować. Śmiecąc w otoczeniu szkodzimy wszystkim, więc pośrednio też sobie. Chodzi tutaj o szkody dla środowiska, estetyki otoczenia, ale i o koszty usuwania takich porzuconych odpadów, które mogą obciążać budżety gmin i powodować, że wydane w ten sposób środki ograniczą możliwość np. realizowania oczekiwanych inwestycji samorządowych.

Autor: 

Anna Beksa