Gmina Lipie jedną z najbardziej bezpiecznych

Policja corocznie przygotowuje kompleksową informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego. Zgodnie z danymi za rok 2023 gmina Lipie pozostaje w gronie najbezpieczniejszych w naszym regionie.

Cały nasz powiat kłobucki to miejsce, które policyjne statystyki pozwalają uznać za bezpieczne. Liczba przestępstw stwierdzonych w 2023 roku na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku wyniosła 816. To druga najmniejsza liczba w zestawieniu liczby przestępstw stwierdzanych na terenie wszystkich powiatów województwa. Warto też odnieść ją do średniej wojewódzkiej, która w 2023 roku wyniosła 4582 stwierdzone przestępstwa.
Dla terenu gminy Lipie w roku ubiegłym wszczęto łącznie 70 postępowań. Sześć z dziewięciu gmin w powiecie ma ten wskaźnik wyższy, co tym samym lokuje naszą gminę w gronie najbezpieczniejszych w regionie.
Policja poddaje szczególnej analizie siedem kategorii przestępstw, które mają szczególny wpływ na subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dla terenu gminy Lipie w minionym roku wszczęto 10 postępowań w zakresie przestępstw z tych siedmiu kategorii – jest to wskaźnik najniższy w skali całego powiatu kłobuckiego. W tej liczbie mieszczą się 3 postępowania dotyczące kradzieży, 3 dotyczące kradzieży z włamaniem, 3 związane z przypadkami zniszczenia mienia oraz 1 dotyczące uszkodzenia ciała. Na terenie gminy Lipie nie było przypadków wszczęcia postępowań z powodu kradzieży samochodów, rozbojów i bójek oraz pobić.
W powiecie kłobuckim notuje się wzrost liczby postępowań wszczętych w sprawach narkotykowych – choć nadal ich łączna liczba nie jest wysoka. Dla terenu gminy Lipie policyjne statystyki za rok 2023 odnotowują trzy takie postępowania.
W grupie innych kategorii postępowań na terenie gminy w ubiegłym roku wszczęto 4 postępowania dotyczące znęcania, osiem dotyczących alimentacji.
Gminę Lipie można określić jako bezpieczną także w związku z najniższym w powiecie kłobuckim wskaźnikiem liczby interwencji Policji. W roku 2023 było ich 383 (przy średniej powiatowej przekraczającej liczbę 900).
W minionym roku na terenie gminy Lipie doszło do 2 wypadków drogowych, w których ranne zostały 3 osoby. Doszło również do 20 kolizji drogowych, w których nie ucierpieli ludzie. Liczba wypadków jest drugą najniższą dla gmin powiatu kłobuckiego. Liczba kolizji jest w przypadku gminy Lipie najniższa w powiecie.
Powyższe dane pozwalają uznać, że gminę Lipie można zaliczyć do grona miejsc najbardziej bezpiecznych w powiecie i regionie.

Autor: 

Jarosław Jędrysiak