II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie


Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  15 maja 2024 roku /środa/ o godz. 7:30   odbędzie się II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2024-2034.(II/.../2024)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.(II/.../2024)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/499/2024 Rady Gminy Lipie z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie. (II/.../2024)
  8. Zakończenie obrad II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Gminy Lipie
Ewa Kuc

Autor: 

Karolina Kapral