Informacja dla sprzedawców żywności

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje ciążący na sprzedawcach żywności obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności. Sprawozdanie takie zawiera przede wszystkim dane o całkowitej masie marnowanej żywności w danym roku oraz o wysokości należnej opłaty, która zostanie wpłacona do funduszu w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie:
https://www.wfosigw.katowice.pl/9-aktualnosci/2936-informacja-dla-sprzedawcow-zywnosci-4.html
 

Autor: 

Beata Sośniak