INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI

Przypominamy, że dnia 15 września (piątek) upływa termin płatności III raty zobowiązań pieniężnych za 2023 rok, z tytułu podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. Podatki należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Lipie - B.S. Krzepice O/Lipie konto nr 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001, w kasie Urzędu Gminy Lipie, w placówce pocztowej  lub u sołtysa (inkasenta).
W dniu 15 września 2023 r. mija również termin płatności IV raty (za m-c lipiec, sierpień) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty należy wpłacać na numer konta wskazanego na blankiecie opłat, w banku, w kasie Urzędu Gminy Lipie, w placówce pocztowej lub u sołtysa (inkasenta).

Autor: 

Sylwia Szafer