IV Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  24 czerwca 2024 roku /poniedziałek/ o godz. 9:00 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Lipie  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie Dyrektora Departamentu TAURON Nowe Technologie S.A. dotyczące współpracy firmy Tauron z gminą Lipie w 2024 r. 
 7. Podziękowania dla ustępujących sołtysów i radnych kadencji 2018-2024 w gminie Lipie. 
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji gminnych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas III Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 25 maja 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2023 – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 16. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2023
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.(IV/.../2024)
 18. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:
  1. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2023 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie;
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.(IV/.../2024)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2023.(IV/.../2024)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. 
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów, w tym: dotyczące stanu porządku i czystości w gminie oraz pracy Urzędu Gminy Lipie.
 24. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Lipie. 
   

Z poważaniem 
Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 
Ewa Kuc

Autor: 

Karolina Kapral