Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie w dniu 12 czerwca 2024 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie projektu uruchomienia nowych linii użyteczności publicznej w gminie Lipie z wykorzystywaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów  Autobusowych – przedstawiciel firmy Inter-trans, Marcin Kubat.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminach powiatu kłobuckiego w 2023 roku i I kwartale 2024 roku ze szczególnym uwzględnieniem gminy Lipie – Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku podinspektor Dariusz Gajzler.
 5. Omówienie projektu nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny i przedstawienie najważniejszych założeń ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Andrzej Wystalski.
 6. Niezbędne działania w gminie Lipie w zakresie wzmocnienia odporności infrastruktury krytycznej w związku z zagrożeniem pełnoskalowego konfliktu zbrojnego – systematyzacja i wskazanie najważniejszych działań – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mariusz Pilśniak.
 7. Informacja na temat budowy trasy rowerowej nr 609 po spotkaniu w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – przedstawiciel firmy Ak-bud, Konrad Galant.
 8. Informacja na temat stanu rzeki Liswarty po kontroli przeprowadzonej przez Wody Polskie – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Marek Kotynia. 
 9. Informacja na temat stanu prac dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Rębielice Szlacheckie i Szyszków - Inspektor Nadzoru, Andrzej Frymus.
 10. Informacja na temat możliwości obniżenia kosztów odbioru osadu z oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie urządzenia higienizacji osadu i wykorzystania go do celów rolniczych – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 11. Stan prac w zakresie: 
  1. wymiany wodomierzy w gminie Lipie na urządzenia zdalnego odczytu,
  2. wymiany przyłączy wodociągowych,
  3. podłączeń  kanalizacyjnych.Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja na temat wypłaty dodatków osłonowych w 2024 r. w gminie Lipie – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 13. Informacja na temat umiejscowienia słupków przystankowych w Lindowie (osiedle) i Giętkowiźnie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 14. Prezentacja Grupy Częstochowskiej PERUN w zakresie zasobów historycznych i zabytków ruchomych z okresu II wojny światowej na terenie gminy Lipie, które są możliwe do odkrycia w ramach eksploracji prowadzonych w terenie oraz w zakresie przygotowania tych znalezisk do ekspozycji w Izbie Pamięci  w Parzymiechach – przedstawiciel Grupy Częstochowskiej PERUN.
 15. Informacja na temat współpracy Gminy Lipie z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie badań archeologicznych prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie gminy Lipie w 2024 roku – przedstawiciel Grupy Częstochowskiej PERUN.
 16. Informacja ze spotkania z przedstawicielem firmy działającej w Parzymiechach w sprawie emisji pyłów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa. 
 17. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.(IV/.../2024)
 18. Analiza projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.(IV/.../2024)
 19. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2023.(IV/.../2024)
 20. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. 
 21. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 22. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem  


Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 


Ewa Kuc 

Autor: 

Karolina Kapral