Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie w dniu 20 maja 2024 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali 
konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przedstawienie alokacji środków przypadających gminie Lipie w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 z Subregionu Północnego (w ramach ZIT) – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik.
 4. Przedstawienie informacji w zakresie:
  1. realizacji Programu Ochrony Powietrza, w tym wykorzystania przez mieszkańców gminy Lipie możliwości programu „Czyste Powietrze”; propozycje działań w zakresie walki ze smogiem – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Beata Sośniak;
  2. planu kontroli palenisk na terenie gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Beata Sośniak;
  3. prowadzenia gospodarki ściekowej w gminie Lipie, z uwzględnieniem kontroli szamb i podłączeń do kanalizacji – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Iza Łakoma.
 5. Informacja na temat przygotowania gminy Lipie do realizacji zadań:
  1. zakończenia prac w świetlicy w Stanisławowie  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik;
  2. modernizacji szkoły w Rębielicach Szlacheckich pod mieszkania socjalne i miejsce dziennego pobytu seniorów z możliwościami dofinansowania z programu Senior + – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik;
  3. zagospodarowania przez gminę Lipie terenu wokół ZSP w Lindowie i przygotowania społeczności szkolnej do otwarcia boiska – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik;
  4. przygotowania gminy Lipie do  budowy drogi Rozalin-Chałków, w tym nabycie działek i przygotowanie wniosku do FORG – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian;
  5. przygotowania gminy Lipie do przejęcia działek niezbędnych do budowy drogi w Dankowie (w tym 
   Gonisko) oraz placu zabaw – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 6. Informacja na temat: 
  1. budowy PSZOK Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik;
  2. realizacji projektu Inicjatywa Smogowa w Kleśniskach i Inicjatywa Sołecka w Grabarzach – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik;
  3. modernizacji świetlicy dla KGW w Dankowie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik;
  4. wniosków złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie remontów i budowy dróg w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 7. Informacja na temat nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych oraz dyrektywy budynkowej – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka oraz pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik.
 8. Przedstawienie kosztów oświetlenia ulicznego i kosztów energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej za 2023 r. – pracownicy Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska/Marcin Węzik.
 9. Informacja na temat programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego dobudowy lamp i nowych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Stan prac dotyczących przygotowania planu ogólnego i planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Banasiak.
 11. Informacja na temat uruchomienia nowej linii użyteczności publicznej w gminie Lipie na trasie Lipie – Krzepice – o charakterze użyteczności publicznej (z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych) – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Banasiak.
 12. Przedstawienie możliwości wdrożenia wsparcia rodziny w zakresie „babciowego”, bonu senioralnego, bonu energetycznego i innych form pomocy – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka. 
 13. Informacja na temat wzmocnienia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wobec dzieci, seniorów, kobiet) w gminie Lipie – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka. 
 14. Przedstawienie informacji na temat organizacji zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 15. Informacja na temat poprawy bezpieczeństwa pieszych w gminie Lipie na drogach powiatowych w ramach Programu „Razem Bezpieczniej” (we współpracy z powiatem kłobuckim) – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 16. Przedstawienie planu działań gminy Lipie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, w tym realizacja programu „Cyberbezpieczny samorząd” – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Karpik.
 17. Wojna w Ukrainie i nowe wyzwania dla samorządu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mariusz Pilśniak. 
 18. Informacja na temat realizacji wskaźników recyklingu i systemu kaucyjnego w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa. 
 19. Przedstawienie informacji na temat organizacji Jarmarku nad Liswartą (wsparcie LGD – 220 tys. zł) oraz 
  budowy Centrum Aktywności Turystycznej w gminie Lipie (wsparcie LGD – 125 tys. euro) – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia. 
 20. Wskazanie przez Radę Gminy Lipie dwóch radnych do pracy w komisji przetargowej.
 21. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.
 22. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Rozalinie. (III/.../2024)
 23. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dankowie.(III/.../2024)
 24. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2024 roku.(III/.../2024)
 25. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków   częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również  trybu ich pobierania  oraz  szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich , ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 26. Analiza projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn, powiat pajęczański, województwo łódzkie a Gminą Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych z części terenu Gminy Lipie- miejscowości Grabarze. (III/.../2024)
 27. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 28. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem  


Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 


Ewa Kuc 

Autor: 

Karolina Kapral