LXXII Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 21 grudnia 2023 roku /czwartek/ o godz. 13:00 odbędzie się LXXII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXI  Sesji Rady Gminy Lipie. 
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości. 
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie. 
 9. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 
 10. Prezentacja inwestycji gminnych, powiatowych i krajowych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla – Jasiak. 
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXXI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska. 
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym. 
 15. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2024 rok. 
 16. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034. 
 17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem. 
 18. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Lipie. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2024.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2024 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 w Gminie Lipie. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność na rzecz ich użytkowników wieczystych w ramach realizacji roszczenia.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. 
 27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowości Albertów. 
 28. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 1 grudnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie. 
 29. Interpelacje i zapytania radnych. 
 30. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 
 31. Zakończenie obrad LXXII Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

Autor: 

Karolina Kapral