Obiór końcowy chodnika przy drodze krajowej

W czwartek 4 kwietnia 2024 roku odbył się odbiór końcowy ukończonej inwestycji, realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, polegającej na wykonaniu chodnika przy odcinku drogi krajowej w Kleśniskach i w Parzymiechach (do ulicy Starowiejskiej).
Zadanie to, formalnie noszące nazwę „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska − Parzymiechy – Grabarze” , wykonano za kwotę 11 608 734,25 zł, w której 1 128 202,13 zł (tj. ok. 10%) stanowił wkład finansowy z budżetu Gminy Lipie. Wkład ten – co podczas czwartkowego spotkania potwierdził także w swej wypowiedzi p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Kamil Bułakowski − miał wpływ na to, że do realizacji wybrana została inwestycja właśnie na terenie gminy Lipie, gdyż gotowość współpracy ze strony samorządów jest ważnym argumentem przemawiającym za przyspieszeniem wykonywania tego rodzaju zadań. Zarówno dyrektor Kamil Bułakowski, jak i wójt Bożena Wieloch zadeklarowali gotowość współpracy GDDKiA oraz Gminy Lipie przy realizacji drugiego etapu zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu na DK42, który będzie dotyczył wykonania chodnika przy pozostałej części drogi krajowej na odcinku Parzymiechy − Grabarze.
W spotkaniu na terenie zrealizowanej inwestycji poza wójt gminy i dyrektorem GDDKiA uczestniczyli także inni przedstawiciele Gminy Lipie i Generalnej Dyrekcji. Obecni byli również przedstawiciele sołectw i mieszkańców miejscowości, na terenie których zbudowano chodnik przy drodze krajowej. Przedstawiono zakres istotnej i dostrzegalnej poprawy bezpieczeństwa ruchu, która nastąpiła w wyniku budowy chodnika, wskazano niewątpliwe korzyści wynikające z realizacji tej inwestycji, a jednocześnie udzielono odpowiedzi na pytania i wątpliwości, wskazując sposób usunięcia wskazanych niedogodności. Dyrekcja GDDKiA wyraziła zachętę do oficjalnego kierowania na jej adres ewentualnych wniosków i uwag zarówno potrzeb inwestycyjnych, jak i bieżącej obsługi drogi krajowej.
Dobra współpraca Gminy Lipie i GDDKiA była podkreślana przez obie strony. To pozytywne doświadczenie może stać się istotnym czynnikiem ułatwiającym wzajemne kontakty i realizację wniosków w sprawach bieżących i inwestycyjnych, dotyczących drogi krajowej nr 42 na terenie gminy Lipie.
W wyniku realizacji inwestycji, której obioru dokonano obecnie, wykonano od podstaw chodnik przy drodze krajowej na odcinku o łącznej długości około 3 kilometrów. Wykonano także bezpieczne zatoki autobusowe, przebudowywano zjazdy z drogi oraz zainstalowano odpowiednie oznakowanie, a także inne elementy infrastruktury towarzyszącej. Inwestycja była realizowana z udziałem środków z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Prace budowlane wykonywała firma Drog-Bud z Lubojenki.
 

Autor: 

Jarosław Jędrysiak