Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2023 roku /środa/ o godz. 9:00 w strażnicy OSP w Albertowie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Prezentacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego rozbudowy i modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lipiu – Grzegorz Matula.
 4. Analiza projektu budżetu gminy na 2024 rok, w tym wnioski, uwagi radnych i sołtysów – Skarbnik Gminy, Aneta Łaczmańska. 
 5. Przedstawienie informacji na temat planowanych inwestycji w gminie Lipie w 2024 roku – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 
 6. Analiza inwestycji i prac społecznie użytecznych wykonanych w 2023 roku – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 7. Porównanie kosztów prac wykonywanych przez firmę zewnętrzną z kosztami prac realizowanych systemem gospodarczym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja na temat wyboru racjonalnego rozwiązania dotyczącego modernizacji drogi gminnej Rozalin – Chałków – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat wyników negocjacji cenowych dotyczących opłaty za energię w zakresie oświetlenia ulicznego i obiektów użyteczności publicznej w 2024 roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik. 
 10. Informacja na temat przygotowania gminy Lipie do sezonu zimowego 2023/2024 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz. 
 11. Działania Gminy Lipie i wydatki w 2024 roku w zakresie osiągnięcia wskaźników recyklingu – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa. 
 12. Przedstawienie informacji na temat sprzedanych lokali mieszkalnych i nieruchomości w gminie Lipie w 2023 roku – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 13. Informacja na temat ustaleń Wójta Gminy Lipie z przedstawicielami Poczty Polskiej w zakresie przeniesienia placówki pocztowej w Lipiu – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Informacja na temat przenoszenia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Ksenia Krasińska-Kotas. 
 15. Informacja na temat wdrożenia przez GOPS Lipie usług pomocy sąsiedzkiej od 1 stycznia 2024 r. – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 16. Informacja na temat planowanych wydatków w 2024 roku w Punkcie Wsparcia Rodziny oraz Centrum Usług Społecznościowych – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka. 
 17. Informacja na temat projektów socjalnych i oświatowych realizowanych w 2024 roku - Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka. 
 18. Przedstawienie planu działań i wydatków na 2024 rok w zakresie dbałości o miejsca pamięci i groby wojenne na terenie gminy Lipie, w tym uwzględnienia kwatery Potockich w Parzymiechach – pracownicy Urzędu Gminy Lipie: Beata Sośniak, Jarosław Jędrysiak. 
 19. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (LXX/.../2023)
 20. Analiza projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. (LXX/.../2023)
 21. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (LXX/.../2023)
 22. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. (LXX/.../2023)
 23. Analiza projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. (LXX/.../2023)
 24. Analiza projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (LXX/.../2023)
 25. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026. (LXX/.../2023)
 26. Analiza projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego. (LXX/.../2023)
 27. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Lipie. (LXX/.../2023)
 28. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 29. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

Autor: 

Karolina Kapral