w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Ruszył nabór wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych rodzajów opału niż węgiel

Informujemy, że od 21 września br. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 

Rodzaj głównego źródła ogrzewania

Wysokość dodatku

kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy

3000 zł

kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane  drewnem kawałkowym

1000 zł

kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),

500 zł

kocioł olejowy

2000 zł

Ponadto źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

lub

  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (wzór wniosku dostępny jest poniżej). Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Należy podkreślić, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioski można składać:

  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w godzinach pracy Urzędu w sekretariacie lub pokoju nr 21;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP - w tej sytuacji wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez profil zaufany).

Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Ponadto na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a pod jednym adresem zamieszkania może mieszkać tylko jedno gospodarstwo domowe. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Przyznanie dodatku nie będzie wymagało wydania decyzji. Informację o przyznaniu dodatku będzie można odebrać w Urzędzie Gminy Lipie w pokoju nr 21. Można ją także otrzymać na wskazany we wniosku adres e-mail. Nieodebranie informacji nie będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty dodatku. Wydanie decyzji będzie natomiast niezbędne w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia lub rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku.

Więcej informacji dotyczących dodatku można uzyskać na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196701.pdf lub dzwoniąc do Urzędu Gminy Lipie (tel. 34/318 80 32-35 wew.39 lub 48).

Wniosek