Informacja o działalności Urzędu Gminy Lipie

Urząd Gminy Lipie jest jednostką organizacyjną gminy Lipie. Realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zadania własne gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także wynikające z zawartych przez gminę porozumień. 

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 29. 

Pracą Urzędu kieruje Wójt Gminy Lipie, któremu w realizacji zadań pomagają Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz inni pracownicy. 

Urząd dba o zrównoważony rozwój gminy, a także o dobro i wygodę życia jej mieszkańców. Zakres obowiązków urzędu gminy to m.in. rozwój przestrzenny, edukacja, transport, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, turystyka, sprawy obywatelskie, mieszkalnictwo, pomoc społeczna, rozwój kultury, sportu oraz przedsiębiorczości i bezpieczeństwa. Dlatego poszczególne zadania są przypisane czterem referatom (biurom) oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach. Pracę referatów nadzorują kierownicy. 

Najważniejsze sprawy prowadzone przez Urząd Gminy Lipie to:

 • wydawanie dowodów osobistych;
 • meldowanie osób, które chcą zostać mieszkańcami gminy oraz wymeldowywanie mieszkańców, którzy chcą zamieszkać na przykład w innej gminie, mieście lub państwie; 
 • wydawanie aktów urodzenia i zgonów; 
 • udzielanie ślubów cywilnych; 
 • prowadzenie spraw związanych z budżetem, czyli zarządzanie pieniędzmi, które należą do gminy;
 • budowanie i remontowanie gminnych dróg, chodników i budynków;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych, czyli dodatkowych pieniędzy, na działania gminy;
 • wydawanie numeru porządkowego posesji i nadawanie nazw ulic;
 • dokonywanie zakupów na rzecz gminy;
 • gospodarowanie własnością gminy;
 • planowanie przestrzenne, czyli określanie, w jaki sposób mogą zostać wykorzystane tereny gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z rolnictwem;
 • pomoc bezdomnym zwierzętom; 
 • ochrona przyrody; 
 • wydawanie pozwoleń na wycięcie drzew;
 • dbanie o czystość i porządek w gminie; 
 • dostarczanie mieszkańcom wody; 
 • przyjmowanie opłat za podatki i gospodarowanie odpadami; 
 • obsługa osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą;
 • organizacja wywozu śmieci z terenu gminy; 
 • ochrona zabytków; 
 • zarządzanie w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi, suszy, epidemii, wojny, itp.; 
 • ochrona przed pożarami i wspieranie pracy Ochotniczych Straży Pożarnych; 
 • obliczanie wysokości podatków i opłat lokalnych;
 • organizacja wyborów na terenie gminy; 
 • prowadzenie spraw związanych z edukacją publiczną na terenie gminy.
 • organizacja pracy Rady Gminy Lipie oraz przyjmowanie pism dotyczących kierunków pracy rady; 
 • współpraca z różnymi organizacjami;
 • przygotowywanie i przekazywanie mieszkańcom ważnych informacji;
 • prowadzenie stron internetowych gminy. 

Jeżeli chcesz załatwić sprawę w urzędzie możesz: 

 1. Przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 

  Poniedziałek od 7.30 do 15.30 

  Wtorek od 7.30 do 17.00 

  Środa od 7.30 do 15.30 

  Czwartek od 7.30 do 15.30 

  Piątek od 7.30 do 14.00 2. 

 2. Napisać pismo i wysłać je na adres: 

  Urząd Gminy Lipie 

  ul. Częstochowska 29 

  42-165 Lipie 

 3. Napisać pismo i przynieść je do sekretariatu urzędu 
 4. Zadzwonić pod numer: (34) 318 80 32 do 35 
 5. Wysłać wiadomość e-mail na adres: sekretariat@uglipie.pl 
 6. Wysłać pismo za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: /UGLIPIE/Skrytka ESP 

Do budynku Urzędu Gminy Lipie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Jeżeli chcesz załatwić sprawę w urzędzie, ale jesteś osobą niesłyszącą, możesz skorzystać z pomocy tłumacza PJM. 

Usługa jest bezpłatna, dostępna w godzinach pracy Urzędu i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. 

Urząd Gminy Lipie korzysta z pomocy tłumacza, który pomaga w załatwieniu sprawy przez połączenie internetowe. 

Aby załatwić sprawę w Urzędzie z pomocą tłumacza możesz: 

 1. przyjść do Urzędu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z tłumaczem, który będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym. 
 2. z domu - wystarczy posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu itp. wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Wejdź na stronę internetową gminy www.lipie.pl i kliknij w ikonę przedstawiającą dwie dłonie. W ten sposób zostaniesz połączony z tłumaczem, który pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Urzędu. 

Oznaczone stanowisko do obsługi tłumacza PJM znajduje się w pokoju numer 17 na pierwszym piętrze budynku Urzędu. 

O innych ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych można przeczytać na stronie www.lipie.pl po naciśnięciu ikony osoby z napisem „Dostępność”. 

Szczegółowe informacje o gminie oraz pracy Urzędu można znaleźć na stronach internetowych: 

 

Informacja o działalności Urzędu Gminy Lipie - PJM

Pliki do pobrania
Plik odczytywalny maszynowo docx docx,21.84 KB pobierz plik
Plik odczytywalny maszynowo pdf pdf,223.4 KB pobierz plik