w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  24 lutego 2023 roku /piątek/ o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Życzenia i gratulacje dla sołtysów i radnych gminy Lipie.
 4. Sprawozdanie z działalności GOPS w Lipiu za 2022 rok – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2021-2027– Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 - Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu za rok 2022 – Dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu za rok 2022 – Przewodnicząca GKRPA w Lipiu, Henryka Siejka.
 10. Informacja o wysokości zaległych należności za ścieki, wodę, odpady komunalne i podatki lokalne w 2022 roku, a także o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych oraz o wpływach należności z tytułu prowadzonych egzekucji – pracownicy Urzędu Gminy Lipie: Anna Mrugacz, Bogdan Gniła.
 11. Informacja na temat zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Lipie dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Lipie realizowały obowiązek przedszkolny w 2022 roku. Informacja o wpłatach uiszczanych przez inne gminy z tytułu realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci z tych gmin na terenie gminy Lipie w 2022 roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Małgorzata Rychel – Romańska.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Lipie w 2022 roku – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 13. Sprawozdanie z realizacji programu Gmina Lipie bez azbestu w 2022 roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 14. Sprawozdanie z realizacji rządowego programu Czyste powietrze – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Beata Sośniak.
 15. Informacja na temat zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dokonanych przez mieszkańców w 2022 roku - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 16. Informacja na temat złożonych wniosków w zakresie dystrybucji węgla na terenie gminy Lipie - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 17. Informacja na temat wypłaconych dodatków w gminie Lipie w 2022 roku:
  1. dodatku węglowego – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka,
  2. dodatku osłonowego – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka,
  3. dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych rodzajów opału niż węgiel - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 18. Informacja na temat ilości złożonych wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego w 2023 roku - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 19. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LX/.../2023)
 20. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LX/.../2023)
 21. Analiza projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.(LX/.../2023)
 22. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 23. Analiza projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2024 rok. (LX/.../2023)
 24. Analiza projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. (LX/.../2023)
 25. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawaniu oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.(LX/.../2023)
 26. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.(LX/.../2023)
 27. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.(LX/.../2023)
 28. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Lipie ul. Ziołowa.(LX/.../2023)
 29. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 30. Zakończenie posiedzenia.

 

Z poważaniem

                    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                             Zbigniew Bystrzykowski