ZAPYTANIE OFERTOWE

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego:
przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Konserwacja i restauracja obiektów ruchomych z wnętrza kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Parzymiechach"
Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka p. w. Ap. Piotra i Pawła,
Krzepicka 2,
42-164 Parzymiechy
NIP: 574-17-96-153
REGON: 040047453
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie polegające na konserwacji i restauracji ruchomych obiektów z wnętrza kościoła w ramach zadania pn.: „Konserwacja i restauracja obiektów ruchomych z wnętrza kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Parzymiechach” zgodnie z poniższym opisem i załączoną dokumentacją do Zapytania ofertowego.
Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.
Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Urząd Gminy Lipie.
Zakres prac objętych zapytaniem:
Inwestycja będzie polegała na konserwacji i restauracji ruchomych obiektów z wnętrza kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Parzymiechach. Celem prac konserwatorskich będzie przywrócenie walorów artystycznych i technicznych obiektom ruchomym z wnętrza kościoła stosownie do ich klasy. Przedmiotem prac będzie restauracja obiektów wraz z niezbędną dokumentacją.
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej oraz przeglądu dokumentacji przez Wykonawcę lub sprawdzenia dokumentacji projektowej zamówienia. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić poprzez numer tel. +48 601934765 .
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.
Dane kontaktowe dla Wykonawców:
Kancelaria Parafialna, tel. +48 601934765, e-mail: parafiaparzymiechy@gmail.com
Sposób oraz termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2024 r do godziny 10:00. w formie pisemnej.
Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie parafii. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Dotyczy zapytania ofertowego na: ,, Konserwacja i restauracja obiektów ruchomych z wnętrza kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Parzymiechach ". Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Autor: 

Marcin Węzik